Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Radio Jazz-København

Rev. 15. dec. 2011 og 22. febr. 2012


§ 1. Navn og hjemsted

§ 2. Formål

§ 3. Bestyrelsen

§ 4. Bestyrelsens sammensætning

§ 5. Bestyrelsens møder

§ 6. Bestyrelsens afstemningsregler

§ 7. Programredaktionen

§ 8. Udsendelsesregler

§ 9. Finansiering

§ 10. Budget, regnskab og revision

§ 11. Tegning, Prokura

§ 12. Hæftelse

§ 13. Ophør

§ 14. Ikrafttræden§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Institutionens navn er Radio Jazz-København (Københavns lokalradio for jazz og dermed beslægtet rytmisk musik), i forkortelse RJ-K. Institutionens engelske navn er The Copenhagen Jazz Radio.

Stk. 2. RJ-K er en selvejende institution. Dens hjemsted er Københavns kommune.

Stk. 3. Institutionen er stiftet i 1986.


§ 2. Formål

Stk. 1. RJ-K’s formål er i Københavns kommune at drive en kulturel lokalradiostation for jazz og dermed beslægtede rytmiske musikarter (i det følgende alene angivet som jazz).

Stk. 2. Det generelle sigte hermed er at fremme kendskabet til, forståelsen af og udfoldelsesmulighederne for hovedstadsområdets jazzliv i bred forstand, såvel genre- som aktivitetsmæssigt.

Stk. 3. RJ-K skal dække aktuelle forhold og begivenheder på den københavnske jazzscene, både før og efter de har fundet sted.

Stk. 4. RJ-K skal ved udsendelser af historisk oplysende eller musikalsk beskrivende karakter tilgængeliggøre mest muligt af den omfattende kulturarv, dækkende alle jazzens stadier og stilarter, som er bevaret i danske samlinger og arkiver.


§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen udfærdiger på grundlag af nærværende vedtægter retningslinier for institutionens drift.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter en programredaktion. Bestyrelsen kan derudover nedsætte stående og midlertidige udvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge særligt sagkyndige til at rådgive og bistå bestyrelsen.


§. 4. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, som skal være myndige og have bopæl i Danmark.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sammensættes således, at bestyrelsen som helhed besidder en dækkende indsigt i RJ-K’s aktiviteter, jvf. § 2.

Stk. 3. I bestyrelsen skal RJ-K’s grupperinger programredaktion, programleverandører og teknikere, samt foreningen Radio Jazz venner tilbydes repræsentation.

Stk. 4. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 5. Ethvert bestyrelsesmedlem kan løbende foreslå bestyrelsen suppleret med nye medlemmer. Bestyrelsen afgør efter afstemningsreglerne for vedtægtsændringer, om et nyt medlem, der ikke er omfattet af grupperingerne i stk. 3 skal optages.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et medlem kan efter sit ønske vælge at udtræde af bestyrelsen på ethvert tidspunkt.

Stk. 7. En gruppering, jf. stk. 3, kan i valgperioden udskifte det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer grupperingen.

Stk. 8. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem skal ekskluderes af bestyrelsen i en valgperiode i følgende situationer:

      hvis bestyrelsesmedlemmet groft forsømmer opgaver, som vedkommende har påtaget sig for RJ-K, eller hvis et medlem optræder usolidarisk over for institutionen.

            Beslutning om hvorvidt et medlem skal udtræde efter stk. 2 og 3 træffes efter afstemningsreglerne for vedtægtsændringer.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Valget sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Omkonstituering kan finde sted i valgperioden. Beslutning om formandsskifte i løbet af valgperioden træffes efter afstemningsreglerne for vedtægtsændringer, dog således, at formandens stemme ved stemmelighed ikke er afgørende.

Stk. 10. Bestyrelsen er ulønnet. RJ-K kan dække eventuelle rejseomkostninger, telefonudgifter m.v. Disse skal godkendes af bestyrelsen.


§ 5. Bestyrelsens møder

Stk. 1. Bestyrelsen afholder et månedligt ordinært møde. Dog afholdes der ikke ordinært møde i juli måned. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medarbejdere, med mindre andet er tydeligt angivet.

Stk. 2. Der kan afholdes ekstraordinære møder, evt. telefonmøder, hvis formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 3. Formanden har ansvar for at indkalde til bestyrelsens møder med en dagsorden senest en uge før mødets afholdelse.

Stk. 4. Formanden leder bestyrelsens møder.  I formandens fravær ledes bestyrelsesmøder af næstformanden.

Stk. 5. Sekretæren udfærdiger referat af bestyrelsesmøder. Referater godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Mødereferater skal være tilgængelige for foreningen Radio Jazz’ venner, samt RJ-K’s grupperinger/medarbejdere.

Stk. 7. Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Konstatering af mødets beslutningsdygtighed

2.Godkendelse af referat af seneste møde

3.Godkendelse af dagsorden

4.Rapport fra formanden

5.Institutionens økonomiske situation

6.Behandling af foreliggende sager

7.Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

8.Eventuelt

            Ethvert medlem kan i mødet kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen. Om sådanne punkter kan der ikke besluttes, medmindre bestyrelsen er fuldtallig.


§ 6. Bestyrelsens afstemningsregler

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, eller har afgivet skriftlig fuldmagt. En skriftlig fuldmagt kan være en generalfuldmagt eller en fuldmagt omfattende enkelte punkter.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal godkendes af den samlede bestyrelse. Såfremt ikke alle er til stede og stemmer for, kan et flertal af de fremmødte beslutte, at forslaget behandles på et nyt bestyrelsesmøde, som skal indkaldes med 1 uges varsel senest 1 måned efter det første møde, hvor forslaget kan vedtages med almindelig stemme-flerhed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at sørge for at relevante myndigheder efterfølgende approberer vedtægtsændringer.


§ 7. Programredaktionen

Stk. 1. Programredaktionen, jf. § 3 stk. 3, er ansvarlig for tilrettelæggelse af RJ-K’s udsendelser og udarbejder et løbende udsendelsesprogram. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af programredaktionen.

Stk. 2. Det er programredaktionens ansvar at sikre de påkrævede indberetninger til Gramex og lignende organisationer.


§ 8. Udsendelsesregler

Stk. 1. Hver enkelt udsendelse skal have en programleder.

Stk. 2. Alle RJ-K’s udsendelser skal optages på bånd, disc eller på anden måde og gemmes iht. Radio- og TV Nævnets gældende retningslinier med henblik på behandling af eventuelle klager.

            Særlige udsendelser arkiveres efter programredaktionens (programudvalgets) anvisning.

Stk. 3. Udsendelser produceret i RJ-K og/eller udsendt af RJ-K betragtes som RJ-K’s ejendom.

Stk. 4. Live-optagelser, der er foretaget af Radio Jazz må ikke udleveres til andre end den/de medvirkende musikere. Master til originaloptagelserne skal opbevares i bankboks tilhørende RJ-K, hvortil bestyrelsesformand sammen med et bestyrelsesmedlem har adgang. I tilfælde af radioens ophør tilstilles optagelserne Det danske Jazzcenters arkiv eller en lignende jazzorganisation. RJ-K er ejer af optagelserne og er ansvarlig for, at de kontraktlige aftaler, som er indgået med musikere og arrangører, overholdes, og at yderligere offentliggørelse kun må finde sted efter aftale med disse.

Stk. 5. RJ-K skal i hele sin virksomhed overholde den til enhver tid på området gældende lovgivning, herunder lov om lokal radiovirksomhed, som er RJ-K’s juridiske hovedgrundlag.


§ 9. Finansiering

Stk. 1. RJ-K tilstræbes finansieret ved private bidrag, relevante og lovlige tilskud fra sponsorer, fonde m.v., samt kommunal og anden offentlig støtte.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte salg af sendetid, som ikke strider mod RJ-K’s formålsparagraf eller mod lovgivning og andre vilkår for lokal radio-virksomhed. Der kan ikke sælges sendetid til politiske partier/grupperinger eller til religiøse bevægelser. Evt. salg af sendetid skal besluttes efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 3. RJ-K skal i sin finansiering nøje overholde den på området gældende lovgivning samt ethvert vilkår for sendetilladelse.


§ 10. Budget, regnskab og revision

Stk. 1. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at RJ-K’s regnskabsvæsen er betryggende indrettet og føres på behørig vis, herunder lade foretage periodiske eftersyn til konstatering af aktivers tilstedeværelse.

Stk. 2. RJ-K’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Inden 1. november forelægger formanden til bestyrelsens godkendelse et budget med udgifter og indtægter i balance.

Stk. 4. Inden 1. april skal regnskabet, indeholdende driftsregnskab, status og beretning og udfærdiget i overensstemmelse med god regnskabsskik være afleveret til revisor, der efter foretaget revision forsyner regnskabet med revisionspåtegning.

Stk. 5. Efter at revisor har påtegnet regnskabet og inden 1. juni, skal regnskabet forelægges på et bestyrelsesmøde (kaldet regnskabsmødet) til godkendelse, hvorefter det på opfordring kan sendes til de relevante offentlige myndigheder og andre.

Stk. 6. Såfremt de relevante offentlige myndigheder kræver indsendelse af budget og regnskab tidligere end de frister, der er angivet i stk. 3 – 5, skal de offentlige myndigheders frister følges.

Stk. 7. Revision foretages af en revisor, der udpeges af bestyrelsen i regnskabsmødet for tiden indtil næste regnskabsmøde. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret, såfremt de herom gældende regler kræver dette. Genudpegning kan finde sted.


§ 11. Tegning, Prokura

Stk. 1. RJ-K- tegnes af formanden og 2 andre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 12. Hæftelse

RJ-K hæfter alene med sin formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dog dansk rets almindelige erstatningsregler.


§ 13. Ophør

Stk. 1. Beslutning om RJ-K’s ophør træffes efter reglerne om vedtægtsændringer, jvf. § 6.

Stk. 2. Såfremt bestyrelsen har besluttet RJ-K’s ophør, udpeger bestyrelsen en likvidator til at forestå afviklingen.

Stk. 3. Et eventuelt overskud efter afvikling af RJ-K skal efter bestyrelsens beslutning anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål.  


§ 14. Ikrafttræden

Stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft på datoen for vedtagelsen og afløser hidtil gældende vedtægter af 1986.

Stk. 2. Vedtægterne er vedtaget af den samlede bestyrelse i mødet den 6. december 2006.     
København, den 6. december 2006-----------------------------------------------              ----------------------------------------------                 

Søren Svagin                                                        John L. Larsen


------------------------------------------------             ----------------------------------------------

Palle Christensen                                                  Kay Seitzmayer


------------------------------------------------               ---------------------------------------------

Gert Mogensen                                                      Dirk Evers