Vedtægter for Radio Jazz Venner

Paragraf  1.1.

Foreningens navn er ”Radio Jazz Venner”.


Paragraf  1.2.

Foreningens formål er at støtte driften af Radio Jazz København, med praktisk og økonomisk støtte, efter aftale med Bestyrelse og Redaktion, således at foreningens virksomhed kan styrke og udvikle virksomheden i Radio Jazz København.


Paragraf  1.3.

Foreningen Radio Jazz Venner tilstræber at have et bestyrelsesmedlem i Radio Jazz København, der i henhold til Radio Jazz Københavns vedtægter skal udpeges af den siddende bestyrelse i Radio Jazz København.


Paragraf  2.1.

Foreningen afholder mindst en ordinær generalforsamling om året, i hvert kalenderår, inden udgangen af september måned.


Paragraf  2.2.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen, hvor dagsordenen skal indeholde:


A.Valg af dirigent

B.Valg af referent

C.Formandens beretning

D.Godkendelse af årsregnskab

E.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for medlemskab af foreningen

F.Indkomne forslag

G.Valg af bestyrelse, fem medlemmer fra foreningen

H.Eventuelt


Paragraf  2.3.

Højst 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer den valgte bestyrelse sig med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær.

Kassereren fører foreningens løbende regnskab, dog skal årsregnskabet være godkendt af 2 revisorer, der kan udpeges af bestyrelsen, blandt foreningens medlemmer.

Kassereren aflægger status på hvert bestyrelsesmøde, for foreningens aktuelle situation vedrørende økonomien (med bilag).

Sekretæren er referent og mødeindkalder ved bestyrelsesmøderne.

Den valgte bestyrelse fastlægger selv sin forretningsorden.


Paragraf  3.1.

Foreningen tegnes økonomisk af formanden, eller næstformanden, sammen med kassereren.


Paragraf  3.2.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan altid bede om at måtte se bankbøger eller kontoudskrifter over foreningens konti, herunden også girokonto.


Paragraf  4.1.

Formanden alene, eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøder.


Paragraf  4.2.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal, såfremt der ikke kan forhandles til enighed.


Paragraf  4.3.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af den samlede bestyrelse, eller af minimum 14 af foreningens medlemmer.

Ved ekstraordinær generalforsamling skal dagsordenen indeholde samme punkter som i Paragraf 2.2, dog ikke punkterne D og E, medmindre bestyrelsen ønsker dette.


Paragraf  5.1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling med et flertal på mindst ¾ af de fremmødte medlemmer. Disse skal dog udgøre mindst 10% af foreningens samlede antal medlemmer.


Paragraf  5.2.

Medlemskab af foreningen opnås ved at betale det af bestyrelsen fastsatte medlemskontingent, der gælder for hele perioden mellem to generalforsamlinger.


Paragraf  6.1.

Stemmeret på generalforsamlinger har enhver, der har betalt medlemskontingent i indeværende / nu afsluttede generalforsamlingsperiode.


Paragraf  6.2.

Forslag om opløsning af foreningen skal udsendes som skriftligt begrundet forslag til indkaldelse til generalforsamling, senest 14 dage før dennes afholdelse.


Paragraf  6.3.

Forslag om opløsning af foreningen skal vedtages af 2/3 af alle foreningens medlemmer.


Paragraf  6.4.

Eventuelle likvider i foreningen, skal ved nedlæggelse overgå til støtteformål, der fremmer den levende jazz i København.